Duyurularımız Anasayfa > Duyurularımız
İSTANBUL YÖNTEM BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Yönetim Kurulunun 16/06/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden; 12/07/2021 tarihinde, saat: 10.00’da, MERKEZ MAH. HALASKARGAZİ CAD. NO: 167 BARED APT. D: 6 ŞİŞLİ İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 - 2020 yılları olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

YUSUF BARIŞ BİLSEL
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜNDEM:
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi.
2 – Yönetim kurulunca hazırlanan 2019-2020 yılları yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
3 – 2019-2020 yılları Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
4 – Şirketin 2019-2020 yılları faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi.
5 – Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
6- Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi.
7 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
8 – Dilek ve Temenniler.


VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME
Sahibi olduğum ………….. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak …………………………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde …………………………………………. adresinde saat:….:….de yapılacak …….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’yı vekil tayin ettim.

Vekâleti Veren
Adı Soyadı / Unvanı
Tarih ve İmza

Not: Vekâletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
logo
Bünyemizde bulunan uzman kadromuz ile uluslararası standartlara uygun dış denetim hizmetlerini uzun yıllar boyunca kaliteden ödün vermeden yapmaktayız
Bize Ulaşın Adres: Merkez Mahallesi Halaskar Gazi Caddesi No: 167/6 Şişli / İSTANBUL
Telefon: (0212) 291 89 02 - 291 89 03
E-mail: bilgi@istybd.com